web
analytics

อาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามแดง วัย 15 วันแรก อายะ-อาร์เอ็ม วัน


 วิดีโอ แนะนำการใช้ อายะ-อาร์เอ็ม วัน เป็นอาหารสำหรับลูกกุ้งก้ามแดง

อาหารสำหรับอนุบาลลูกกุ้งก้ามแดง อายะ-อาร์เอ็ม วัน ขนาด 100 กรัม ราคา 200 บาท

ราคาขาย
200 บาท
จำนวน:

วิธีใช้: ให้ อายะ-อาร์เอ็ม วัน โดยตรงในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนหรือแช่ลงในน้ำจืดหรือน้ำเค็มเป็นระยะเวลา 1 ชม.ก่อนให้อาหาร

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการแปรรูปแล้ว จึงไม่สามารถนำไปเพาะฟักเป็นนอเพลียสอาร์ทีเมียได้

 

Ingredient: Decapsulated Artemia Cysts

Guaranteed Analysis:   Cruede protein : Min  50 %

                                        Cruede fat :        Min  15 %

                                        Moisture :           Max 10 %

                                        Ash :                   Max   7 %

                                       Crude Fiber :       Max   2 %

Visitors: 492,393