web
analytics

รู้จักโซลาร์เซลล์

       พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง จีงเหมาะกับการติดตั้งในอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา หรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำ เป็นต้น

       ระบบโซลาร์เซลล์ คือกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่ทุกที่อย่างมากมายและเพียงพอสำหรับทุกคน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบยังวัสดุรับแสง จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเพื่อแปรรูปพลังงานนั้น ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการตัดกันของสนามแม่เหล็ก (Generator) ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบสิ้นเปลือง เช่น การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ หรือการเผาผลาญพลังงานชีวมวล เพื่อให้ได้ไอน้ำไปผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยกรรมวิธีเหล่านี้ล้วนแต่มีต้นทุนในการผลิตสูง และในบางวิธีการผลิตไฟฟ้ามีผลต่อธรรมชาติ และทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 


       ดังนั้นการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นหมายถึง โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) หรือเซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic Cell) ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งโซลาร์เซลล์นี้ลงทุนต่ำกว่า และลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมได้มากถึง 20 ปี จึงทำให้การใช้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากทั่วโลก รวมถึงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมอีกมากกมายที่ให้ความสำคัญกับพลังงานที่มีอยู่อย่างล้นหลามอย่างแสงอาทิตย์ กลายเป็นพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่า เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากวิธีที่ต้องลงทุนสูง และมันส่งผลให้มูลค่าของพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างปัญหาและกลายเป็นภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและภาครัฐบาล จนเป็นวิกฤตด้านพลังงานที่เรื้อรังและยากที่จะให้การเยียวยาได้อย่างยั่งยืน จึงทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
 


โซลาร์เซลล์พลังงานสะอาด พลังงานเปลี่ยนโลก


Visitors: 538,071