web
analytics

โซลาร์เพื่อการเกษตร โซลูชั่น

       เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) สามารถนำแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์ภายในฟาร์ม เช่น พัดลมระบายอากาศ ปั๊มน้ำ ไฟแสงสว่าง โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงสามารถนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์กระแสตรง ได้โดยตรง เช่น ปั๊มน้ำกระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จึงต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
Visitors: 535,800